Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw koło budynku oddziału przedszkolnego w Żeleźnikowej Wielkie Czwartek, 24 stycznia 2019

IRB.2.2019                                                                           Nawojowa, dnia 05.02.2019 r.                               

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw koło budynku oddziału przedszkolnego w Żeleźnikowej Wielkiej”.

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez firmę: Piotr Jędrzejczyk Architektura ul. Krynicka 98, 33-335 Nawojowa.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 6 ofert;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

 

1

WCI TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 80

42-595 Siemonia

22,65

22,65

2

Karol Bulanda

BULANDA Architekci

Słopnice 859

34-615 Słopnice

56,41

56,41

3

Experts Group Dorota Setlak

ul. Roosvelta 1/3

41-500 Chorzów

72,11

72,11

4

ETA Sp. z o.o.

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzory

ul. Śniadeckich 8

33-300 Nowy Sącz

61,43

61,43

5

EKO PROJECTS Sp. z o.o.

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

13,86

13,86

6

Piotr Jędrzejczyk Architektura

ul. Krynicka 98

33-335 Nawojowa

100

100

 

 

 

 

Wg rozdzielnika

                                                                          

 

Nawojowa, dn. 24.01.2019 r.

 

                                        Wójt Gminy Nawojowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw koło budynku oddziału przedszkolnego w Żeleźnikowej Wielkiej.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 1. Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 uwzględniającej wszelkie elementy występujące w terenie
 2. Zinwentaryzowanie istniejących urządzeń placu zabaw położonego przy budynku Szkoły Podstawowej w Żeleźnikowej Wielkiej zaplanowanych do przeniesienia wszystkich urządzeń na teren nowej lokalizacji obejmującej działkę nr 95/1 i część działki 94/3
 3. Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego rozmieszczenie przenoszonych urządzeń z zachowaniem obowiązujących stref bezpieczeństwa oraz odległości od drogi publicznej powiatowej i potoku z uzyskaniem stosownych uzgodnień wynikających z uwarunkowań lokalizacyjnych
 4. Wykonanie projektu budowlanego z elementami wykonawczymi placu zabaw o nawierzchni piaszczystej, dojść do placu i urządzeń  oraz projekt budynku sanitarno-gospodarczego do obsługi placu zabaw wraz z ogrodzeniem terenu - z wykorzystaniem działki nr 95/1 i części działki 94/3 (w ilości 5 kpl.)
 5. Część sanitarna budynku winna być wyposażona w instalacje wod-kan. Woda z lokalnego wodociągu grawitacyjnego wprowadzonego na działkę. Ścieki do szczelnego zbiornika na terenie lokalizacji placu
 6. Kompletny projekt budowlany musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do uzyskania właściwej decyzji budowlanej
 7. Przedmiary robót w ilości 3 kpl.
 8. Kosztorysy inwestorskie w ilości 3 kpl.
 9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania zadania dla podanego wyżej zakresu.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 01 lutego 2019 roku do godz. 09:00 z napisem:

 

Oferta na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw koło budynku oddziału przedszkolnego w Żeleźnikowej Wielkiej oraz z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 01 lutego 2019 r. do godz. 09:10”

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.

 

Oferta powinna zawierać wyliczoną cenę brutto za wykonanie całości zadania.

 

Termin wykonania zadania – do 15.04.2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Otrzymują:

 1. Adresaci wg rozdzielnika;
 2. A/a.
imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER