Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Wykonanie i ułożenie płyt betonowych (z otworami) – przykrycie rowu odwadniającego drogę gminną „Nosalówka" Wtorek, 05 marca 2019

IRB.3.2019                                                                           Nawojowa, dnia 14.03.2019 r.                               

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. Wykonanie i ułożenie płyt betonowych (z otworami) – przykrycie rowu odwadniającego drogę gminną „Nosalówka”.

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez: Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak,  Maciejowa 104, 33-336 Łabowa.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 3 oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

 

1

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy

ANMAR Jerzy Jędrzejczyk Frycowa

33-335 Nawojowa

75,88

75,88

8

KES PLUS Usługi Instalacyjno – Budowlane

Stanisław Kukulak

Ul. Stolarska24

33-300 Nowy Sącz

97,50

97,50

9

Zakład Remontowo-Budowlany Jakub Klimczak

Maciejowa 104

33-336 Łabowa

100

100

 

Nawojowa, dn. 05.03.2019 r.

 

                                        Wójt Gminy Nawojowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: Wykonanie i ułożenie płyt betonowych (z otworami) – przykrycie rowu odwadniającego drogę gminną „Nosalówka”.

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania zadania tj. Wykonania i ułożenia płyt betonowych (z otworami) o wymiarach 1,80 m x 1,00 m grubości 0,12 m – przykrycie rowu odwadniającego drogę gminną „Nosalówka”. na podstawie załączonego przedmiaru robót.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 12 marca 2019 roku do godz. 09:00 z napisem:

 

Oferta na: ,,Wykonanie i ułożenie płyt betonowych (z otworami) – przykrycie rowu odwadniającego drogę gminną „Nosalówka” oraz z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 12 marca 2019 r do godz. 09:10”

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert dnia 12 marca 2019 roku o godz. 09:10

 

Oferta powinna zawierać:

  1. wyliczoną cenę brutto za wykonanie całości zadania wraz z materiałami wykonawcy.
  2. Oświadczenie, że osoba/y/ kierująca/e/ robotami posiadać będą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. 

Termin wykonania zadania – do 15.05.2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Gwarancja – 60 miesięcy

 

                                                                                                Wójt Gminy Nawojowa

                                                                                              dr inż. Stanisław Kiełbasa

 

Otrzymują:

  1. Strona internetowa www.nawojowa.pl;
  2. A/a.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER