Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Gospodarka odpadami

Treść

2021

INFORMUJEMY ŻE OD MIESIĄCA MAJA PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK BĘDZIE CZYNNY TYLKO W ŚRODY OD 13.00 DO 19.00.
NIE BĘDZIE CZYNNY W PONIEDZIAŁKI!!!

Harmonogram na 2021 r.

Deklaracja do pobrania 2021 - word.           Deklaracja 2021 do pobrania - pdf.

 

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Nawojowa, znajduje się na terenie dawnej Hamerni w Nawojowej przy ulicy Nadbrzeżnej 14A.

Informujemy że PSZOK będzie otwierany:

Cały rok: Środa; godz. od 1300 do godz. 1900

Regulamin PSZOK w Gminie Nawojowa

1 stycznia 2020 roku Gmina realizuje zadanie z konsorcjum firm: PMP Style Sp. z o.o. Naściszowa 60, Zakład Gospodarowania Odpadami ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz i FHU „Pałka” Seweryn Pałka 33-314 Łososina Dolna 37. Firmy zajmują się także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na terenie naszej Gminy zbieranie odbywa sie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Nadbrzeżna 14A, 33-335 Nawojowa.

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Odpady z działalności rolniczej NIE SĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach przez ODPADY KOMUNALNE ROZUMIE SIĘ ODPADY POWSTAJĄCE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;..

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Mając na uwadze art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Gmina nie może pokrywać z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej. Odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowane zezwolenia.

Informujemy, iż odpady z działalności rolniczej można przekazać do firm, które zajmują się ich zbieraniem i utylizacją:

PMP Style Sp. z o.o.
tel. 182220002
Zakład Gospodarowania Odpadami
ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

Odpady z działalności rolniczej - folia rolnicza:

„FOLPAP”

ul. Fryderyka Chopina 33

38-300 Gorlice

folpapgorlice@gmail.com

604409118

Opłaty wnosić na indywidualny nr konta otrzymany w Zawiadomieniu.

NUMER KONTA NA KTÓRE MOŻNA TAKŻE WNOSIĆ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej :
42 8811 0006 0002 0200 0013 0282
- z dopiskiem "Opłata śmieciowa"

Opłatę za pierwszy kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 lutego 2021 r.

Opłatę za drugi kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 maja 2021 r.

Opłatę za trzeci kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 sierpnia 2021 r.

Opłatę za czwarty kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 listopada 2021 r.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2021 roku  wynosi: 28,00 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 84,00 zł od mieszkańca.

Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - wynosi 2,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI W DOMU ? - ulotka

RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH ? - ulotka

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINA NAWOJOWA

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""""""

UCHWAŁY DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Obowiązujące:

Uchwała – Określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów komunalnych - zmiana

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

Uchwała – Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat

Uchwała – Określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów komunalnych

Uchwała - Regulamin utrzymania czystości i porządku

Uchwały:

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiana

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała – Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

Uchwała – Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała – Określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów komunalnych

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała – Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Uchwała – Określenia szczegółowego sposobu odbierania odpadów

Uchwała – Ustalenia wzoru deklaracji

Uchwała – Ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat

Uchwała – Metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami

Uchwała - Regulamin utrzymania czystości i porządku

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019 - II

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2019

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2018

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W LATACH

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Informujemy że PSZOK będzie otwierany:

W okresie od 1 III-30 XI: Pierwszy i ostani Poniedziałek miesiąca; od godz. 1300 do godz. 1900

Cały rok: Środa; godz. od 1300 do godz. 1900

Harmonogram na 2020 r.

ULOTKA 2020 r.

Deklaracja do pobrania 2020 - word.           Deklaracja 2020 do pobrania - pdf.

Opłaty wnosić na indywidualny nr konta otrzymany w Zawiadomieniu.

NUMER KONTA NA KTÓRE MOŻNA TAKŻE WNOSIĆ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej :
42 8811 0006 0002 0200 0013 0282
- z dopiskiem "Opłata śmieciowa"

Opłatę za pierwszy kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 lutego 2020 r.

Opłatę za drugi kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 maja 2020 r.

Opłatę za trzeci kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 sierpnia 2020 r.

Opłatę za czwarty kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 listopada 2020 r.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2020 roku  wynosi: 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 51,00 zł od mieszkańca.

 

PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Gminę Nawojowa, znajduje się na terenie dawnej Hamerni w Nawojowej przy ulicy Nadbrzeżnej 14A.

PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach:

Cały rok:

Środa; godz. od 1300 do godz. 1900

W okresie od 1 III-30 XI

Pierwszy i ostani Poniedziałek miesiąca; od godz. 1300 do godz. 1900

Regulamin PSZOK w Gminie Nawojowa

1 stycznia 2020 roku Gmina realizuje zadanie z konsorcjum firm: PMP Style Sp. z o.o. Naściszowa 60, Zakład Gospodarowania Odpadami ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz i FHU „Pałka” Seweryn Pałka 33-314 Łososina Dolna 37. Firmy zajmują się także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Na terenie naszej Gminy zbieranie odbywa sie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Nadbrzeżna 14A, 33-335 Nawojowa.

Informacja o punkcie zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych: 
PMP Style Sp. z o.o.
tel. 182220002
Zakład Gospodarowania Odpadami
ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz

Informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostaje otwarty od środy 29.04.2020.

Deklaracja do pobrania 2020 - word.           Deklaracja 2020 do pobrania - pdf.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych OTWARTY!!!

2019

Ulotka i harmonogram 2019 r. (od II kwartału)

Przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu zaległej "opłaty śmieciowej"

Opłatę za pierwszy kwartał wywozu odpadów należało uiścić do 15 lutego 2019 r.

Opłatę za drugi kwartał wywozu odpadów należało uiścić do 15 maja 2019 r.

Opłatę za trzeci kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 sierpnia 2019 r.

Opłatę za czwarty kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 listopada 2019 r.

Opłaty wnosić na indywidualny nr konta.

NUMER KONTA NA KTÓRE MOŻNA TAKŻE WNOSIĆ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej :
61 8811 0006 0022 0200 0013 0201
- z dopiskiem "Opłata śmieciowa"

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach Styczeń-Maj 2019 roku nadal  wynosi: 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 17,00 zł od mieszkańca.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 Czerwca 2019 roku  wynosi: 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 28,00 zł od mieszkańca.

Deklaracja do pobrania 2019 - word.           Deklaracja 2019 do pobrania - pdf.

W 2019 r. do dnia 31 marca Gmina Nawojowa realizowała zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy zawartej z firmą: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków. Natomiast od dnia 1 kwietnia 2019 roku Gmina realizuje zadanie z konsorcjum firm: PMP Style Sp. z o.o. Naściszowa 60, Zakład Gospodarowania Odpadami ul. Zakładników 85, 33-300 Nowy Sącz i FHU „Pałka” Seweryn Pałka 33-314 Łososina Dolna 37. Firmy zajmują się także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Regulamin PSZOK w Gminie Nawojowa

INFORMUJEMY ŻE DNIA
25 MAJA 2019 ROKU (SOBOTA)
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) BĘDZIE
NIECZYNNY!!!

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w I KWARTALE roku 2019 nadal  wynosi: 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 17,00 zł od mieszkańca.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA I KWARTAŁ 2019 !!!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2019 od II kwartału !!!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA KWIECIEŃ 2019 !!!

INFORMUJEMY ŻE DNIA 7 WRZEŚNIA 2019 ROKU (SOBOTA)
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY
14.00!!!

2018

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2018 !!!

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2018  wynosi: 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca segregującego odpady komunalne. W przypadku braku segegacji stawka wynosi: 17,00 zł od mieszkańca.

Deklaracja 2018 word.           Deklaracja 2018 pdf.

ULOTKA 2018

Uchwała - Stawka na 2018        Uchwała - Deklaracja na 2018

W 2018 r. Gmina Nawojowa realizuje zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy zawartej z firmą: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków. Firma zajmuje się także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu zaległej "opłaty śmieciowej"

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej :
61 8811 0006 0022 0200 0013 0201
- z dopiskiem "Opłata śmieciowa"

Opłatę za pierwszy kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 lutego 2018 r.

Opłatę za drugi kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 maja 2018 r.

Opłatę za trzeci kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 sierpnia 2018 r.

Opłatę za czwarty kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 listopada 2018 r.

Urząd Gminy w Nawojowej informuje, że odbiór odpadów zbieranych selektywnie w miejscowości Żeleźnikowa Mała i Popardowa z dnia 12.11.2018 zostaje przełożony na dzień 05.11.2018 (tj. poniedziałek).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2017 !!!

Ulotka 2017 r.

W 2017 r. Gmina Nawojowa realizuje zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy zawartej z konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków  - AVR S.p.A. z siedzibą  Via F. Tensi, 116, 00133 Rzym. Firma zajmuje się także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2017 nadal wynosi: 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Przypominamy o niezwłocznym uregulowaniu zaległej "opłaty śmieciowej"

NUMER KONTA NA KTÓRE NALEŻY WNOSIĆ OPŁATY ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH:

 Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej :
61 8811 0006 0022 0200 0013 0201
- z dopiskiem "Opłata śmieciowa"

Opłatę za pierwszy kwartał wywozu odpadów należało uiścić do 15 lutego 2017 r.

Opłatę za drugi kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 maja 2017 r.

Opłatę za trzeci kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 sierpnia 2017 r.

Opłatę za czwarty kwartał wywozu odpadów należy uiścić do 15 listopada 2017 r.

Nowa deklaracja do druku - pdf

Nowa deklaracja do druku - word

Starsze informacje.

Dotyczy: Frycowa, Bącza-Kunina, Homrzyska, Złotne

.AVR Sp. z o.o. informuje, że za dzień 16-06-2017r.tj. (Piątek)  wywóz odpadów zmieszanych z Państwa posesji będzie wykonany w dniu:

17-06-2017r. tj.(Sobota)

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH I ZIELONYCH --- Listopad 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Informujemy że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2016 pozostaje bez zmian i wynosi 5 zł od mieszkańca.

Harmonogram na rok 2016 - pdf

Harmonogram na rok 2016 - word

Ulotka 2016

W 2016 r. Gmina Nawojowa realizuje zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy zawartej z konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków  - AVR S.p.A. z siedzibą  Via F. Tensi, 116, 00133 Rzym. Firma zajmuje się także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Informujemy że w sobotę 26.03.2016 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów - PSZOK będzie nieczynny.

DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH I ZIELONYCH

Uwaga !!! – od 1 sierpnia zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych Rejon - Nawojowa II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY NA ROK 2015!

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI ROK 2015 - ULOTKA

W 2015 r. Gmina Nawojowa realizuje zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy zawartej z konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków  - AVR S.p.A. z siedzibą  Via F. Tensi, 116, 00133 Rzym. Firma zajmuje sie także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

DEKLARACJA - pdf

DEKLARACAJA - word

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

INFORMACJA O GOSPODARCE ODPADAMI NA ROK 2014

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2014!!!

Deklaracja do pobrania rok 2014

Deklaracja do pobrania rok 2014

W 2014 r. Gmina Nawojowa realizuje zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy, zawartej z firmą: SITA Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków, Oddział Nowy Sącz ul. Jana Pawła II 37 -  (podwykonawca firma NOVA). Firma zajmuje sie także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zmiana terminów wywozu odpadów komunalnych od miesiąca kwietnia, dla rejonu - przy drodze krajowej z lewej strony od Urzędu Gminy Nawojowa do granicy z Frycową i cały Tracz. Odpady z tych rejonów będą odbierane dwa dni wcześniej z Obrębem nr I.

W przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż jedna rodzina można wypełnić więcej deklaracji dla jednej nieruchomości.

 

2013

Harmonogram 2013

Ulotka informacyjna nowego systemu gospodarki odpadami 2013

W 2013 r. Gmina Nawojowa realizuje zadanie związane  z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ramach  umowy, zawartej z firmą: SITA Małopolska Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków, Oddział Nowy Sącz ul. Lwowska 135 (podwykonawca firma NOVA). Firma zajmuje sie także zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

GABARYTY 13.46 KB
Deklaracja 2015 45.45 KB
harmonogram 2016 pdf 604.36 KB
Harmonogram 2016 word 30.77 KB
Ulotka 2016 883.31 KB
zmiana harmonogramu 24.96 KB
2._Uchwa_a_Terminy_2016.doc 29.5 KB
BIO 2016 538.26 KB
Harmonogram 2017 791.44 KB
Ulotka 2017 15.71 KB
bio 2017 429.94 KB
spalanie 3926.72 KB
recykling 2544.46 KB
Harmonogram 2018 794.46 KB
DEKLARACJA-2018-DO-DRUKU.pdf 236.34 KB
ulotka 2018 864.83 KB
Uchwa-a-Stawka-2018.pdf 76.15 KB
Uchwa-a-Deklaracja-2018.pdf 319.12 KB
Harmonogram I kwartał 2019 837.37 KB
Harm. Kwiecień 2019 13.42 KB
Harmonogram 2019 857.1 KB
Ulotka i harmonogram 2019 887.07 KB
21.Uchwała stawka 2019.pdf 267.93 KB
Harmonogram 2013.pdf 77.67 KB
Ulotka przód 2013.pdf 116.58 KB
Zmiana stawka 152.17 KB
Poziomy 13.09 KB
analiza 2013 506.97 KB
NAWOJOWA Harmonogram 2020.pdf 869.04 KB
Regulamin PSZOK 697.73 KB
Uchwała stawka 2020 84.14 KB
Regulamin PSZOK 711.79 KB
RDR 658.21 KB
Analiza 2019 289.03 KB
Deklaracja do druku 2020.pdf 243.21 KB
HARMONOGRAM 2021 875.23 KB
RDR 837.29 KB
Poziomy Recyklingu 410.51 KB
RDR po pmp 620.25 KB
RDR 1084.9 KB
RDR po PreZero 1087.85 KB
1113435