Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Program Czyste Powietrze wg nowych zasad

Czyste Powietrze

Treść

Ruszył nabór do ogólnopolskiego programu dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W nowej wersji programu wyszczególniono dwie grupy beneficjentów.  

 

  1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania  

Beneficjentem może być osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 tys. zł, będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą. Fundusz zastrzega, że brany ma być pod uwagę tylko dochód beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.

Koszty kwalifikowalne i wysokość dotacji dla beneficjentów grupy podstawowej:

 

NAZWA KOSZTU

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

AUDYT ENERGETYCZNY

100%

1 000 zł

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

30%

600 zł

EKSPERTYZY

30%

150 zł

PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

50%

10 000 zł

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA

30%

9 000 zł

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

45%

13 500 zł

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /POWIETRZE

30%

3 000 zł

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

45%

20 250 zł

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

30%

4 500 zł

KOTŁOWNIA GAZOWA ( PRZYŁĄCZE GAZOWE +INSTALACJA WEWNĘTRZNA +KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY +OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA+DOKUMENTACJA)

45%

6 750 zł

KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY

30%

4 500 zł

KOCIOŁ NA WĘGIEL ECODESIGN

30%

3 000 zł

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

30%

6 000 zł

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

30%

6 000 zł

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

45%

9 000 zł

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

30%

3 000 zł

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

30%

4 500 zł

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

30%

5 000 zł

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

50%

5 000 zł

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

30%

45 zł za m2

STOLARKA OKIENNA

30%

210 zł za m2

STOLARKA DRZWIOWA

30%

600 zł za m 2

 

 

  1. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania  - dofinansowanie do tej grupy ruszy po wprowadzeniu zmian w prawie umożliwiających wydawanie odpowiednich zaświadczeń

Druga grupa beneficjentów, wyszczególnionych w regulaminie nowej wersji programu Czyste Powietrze, to osoby będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego
z wyodrębnioną księgą wieczystą – posiadające średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekraczający kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Koszty kwalifikowalne i wysokość dotacji dla beneficjentów grupy podwyższonej:

 

NAZWA KOSZTU

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI

AUDYT ENERGETYCZNY

100%

1 000 zł

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

60%

1 200 zł

EKSPERTYZY

60%

300 zł

PODŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM

75%

15 000 zł

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA

60%

18 000 zł

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /WODA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

60%

18 000 zł

POMPA CIEPŁA POWIETRZE /POWIETRZE

60%

6 000 zł

GRUNTOWA POMPA CIEPŁA O PODWYŻSZONEJ KLASIE EFEKTYWNOŚCI ENBERGETYCZNEJ

60%

27 000 zł

KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY

60%

9 000 zł

KOTŁOWNIA GAZOWA ( PRZYŁĄCZE GAZOWE +INSTALACJA WEWNĘTRZNA +KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY +OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA+DOKUMENTACJA)

75%

11 250 zł

KOCIOŁ OLEJOWY KONDENSACYJNY

60%

9 000 zł

KOCIOŁ NA WĘGIEL ECODESIGN

60%

6 000 zł

KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO

60%

12 000 zł

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY

60%

12 000 zł

KOCIOŁ NA PELLET DRZEWNY O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE

60%

12 000 zł

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE

60%

6 000 zł

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

60%

9 000 zł

WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

60%

10 000 zł

 

MIKROINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

50%

5 000 zł

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

60%

90 zł za m2

STOLARKA OKIENNA

60%

420 zł za m2

STOLARKA DRZWIOWA

60%

1200 zł za m2

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie :

1. Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
2. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:
1) w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
2) w serwisie „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).
3. Wnioski składa się w postaci elektronicznej:
1) poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego wfośigw lub
2) poprzez serwis „gov.pl”(usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.).
4. Przed złożeniem wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego wfośigw, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie.
5. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw.
6. W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
7. W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Szczegółowe wymogi nowego programu dostępne są na stronie internetowej :

https://czystepowietrze.gov.pl/

W załączeniu :

  1. Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” 2.0

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Czyste_Powietrze_informacja.pdf 1235.93 KB
1048875