Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Informacja dla Przedsiębiorców

Czyste Powietrze

Treść

Likwidacja kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk

Przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie jeśli moc nominalna likwidowanego źródła ciepła wynosi min.50 kW a moc nowego źródła ciepła wynosi min. 40 kW.

Zakres kosztów kwalifikowanych:
1. Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej.
2. Montaż nowej kotłowni na gaz o minimalnej mocy 40 kW.
3. Montaż nowej kotłowni na olej o minimalnej mocy 40 kW.
4. Montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym o minimalnej mocy 40 kW.
5. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w tym geotermii wraz z wewnętrznymi pionami c.o. i c.w.u
6. Montaż pompy ciepła o minimalnej mocy 40 kW.

Zadanie realizowane na terenie województwa małopolskiego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Termin naboru: od 01 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do wyczerpania środków

Forma dofinansowania: pożyczka

Maksymalna wysokość dofinansowania wyliczana na podstawie wskaźników Funduszu.

Więcej informacji:

https://www.wfos.krakow.pl/oferty/likwidacja-kotlowni-weglowych-i-indywidualnych-palenisk-2/

 

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Typ projektów podlegających dofinansowaniu :

Budowa nowych lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe). Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2021 r. do 28.05.2021 r.:

  • w przypadku jego podpisania przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
  • w innym przypadku – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A,
    02 -673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30. Formę papierową wniosku o dofinansowanie stanowi wygenerowany przy użyciu GWD, wydruk wniosku o dofinansowanie o statusie „Przesłany do NFOŚiGW”, podpisany i opieczętowany w pkt „O” wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami reprezentacji Wnioskodawcy, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy i na każdej stronie sumę kontrolną, wraz z wymaganymi załącznikami

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie

  • w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.05.2021 r. o godz. 24.00,
  • w Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej upływa dnia 28.05.2021 r o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji:

https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/fotowoltaika/art,2,poddzialanie-1-1-1-vii-nabor-instalacje-fotowoltaiczne-caly-kraj.html

 

 

1099686