Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza w gminie Nawojowa

Czyste Powietrze

Treść

W gminie Nawojowa trwają kontrole przestrzegania przepisów w zakresie spalania odpadów oraz zapisów uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzania ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Kontrole przeprowadzane są rutynowo lub na wniosek z formularza „Ekointerwencja” (dostępny na stronie gminy) przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Nawojowa. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności pełnoletniego domownika. Pracownicy Urzędu Gminy mogą wykonać zdjęcia jak i poprosić o przedstawienie dokumentów dotyczących zakupionego opału. Kontrolujący mogą również wykonać pomiar wilgotności drewna. W przypadku podejrzenia spalania odpadów, może zostać pobrana próbka popiołu do badań przez certyfikowane laboratorium celem potwierdzenia/wykluczenia spalania odpadów. Z każdej kontroli sporządzany zostaje protokół.   

Prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gminy wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.

Podstawą prawną do prowadzenia kontroli palenisk jest art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.

Zgodnie z art. 379 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu. Kontrole mogą być przeprowadzane w godzinach 6:00-22:00, bez wcześniejszego powiadomienia, ale tylko w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski :

→ Do końca 2022 r. należy wymienić wszystkie kotły, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. To tzw. „kopciuchy” są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza
w Małopolsce. Kotły pozaklasowe emitują do atmosfery duże ilości pyłów i rakotwórczego benzo[a]pirenu, które w efekcie wpływają negatywnie na nasze zdrowie.

 

→ Do końca 2026 r. uchwała antysmogowa narzuca wymianę kotłów klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303:5:2012.

 

→ Natomiast kotły, które spełniają wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303:5:2012

i były eksploatowane przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

 

Również od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki, piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Natomiast od 1 stycznia 2023 r. dozwolone będzie tylko używanie kominków
i pieców spełniających normy emisyjne lub posiadających sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Kominki i piece, które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub nie posiadają sprawności powyżej 80%  będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisje pyłu (np. elektrofiltr) do poziomu ekoprojektu. Uchwała wprowadza także wymagania dla jakości stosowanych paliw. Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje zakaz spalania mułów i flotów węglowych, te frakcje zawierają duże ilości wilgoci, popiołu i innych zanieczyszczeń. Nie wolno również spalać węgla oznaczonego jako ”miał” oraz drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno powinno być sezonowane co najmniej dwa sezony.

Uchwała antysmogowa to konieczność !

Smog niszczy nasze zdrowie, przyczynia się do chorób układu oddechowego, krwionośnego, nerwowego, rozrodczego, powoduje zmiany anatomiczne w mózgu. Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza. 

Zadbaj o zdrowie najbliższych i skorzystaj z programów dotacyjnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na  nowoczesne i ekologiczne kotły!

Program Czyste Powietrze

Głównym celem jest wymiana starych, nieefektywnych kotłów na kotły nowoczesne i ekologiczne spełniające najwyższe normy. W ramach programu, który rozpoczął się w 2018 r. i według planów potrwa do roku 2029, można również uzyskać dofinansowanie na prace związane z termomodernizacją budynku.

Więcej o programie na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Informacja dla Przedsiębiorców:

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się biuletynem, który co miesiąc ukazywał będzie się na stronie EkoFinansowanie.

https://www.mcp.malopolska.pl/ekodoradcy-dla-biznesu/aktualnosci/ekofinansowanie-listopad-2021-r

 

1271880