Nasza Gmina
Wtorek 28 stycznia, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Zamówienia zamieszczone na stronie ARiMR

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa Piątek, 28 lipca 2017

IRB.271.6.2017                                                                    Nawojowa, dnia 01.09.2017 r.                               

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie otwartego zapytania ofertowego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa”.

 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. Mochnaczka Wyżna 118, 33-380 Krynica-Zdrój.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.

 

- w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty, nie odżucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Razem

 

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica Zdrój

88

12

100

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak

ul. Tarnowska 33

34-600 Limanowa

72,20

12

84,20

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Goldfood

K. Śliwa, J. Kos s.c.

ul. Wiśniowieckiego 114

33-300 Nowy Sącz

71,75

12

83,75

4

KONSORCJUM FIRM

Lider konsorcjum:

PPHU LELITO

Tadeusz Lelito

Frycowa 148

33-335 Nawojowa

Partner konsorcjum:

PHU INKO 2001 K. Łukasik,

K. Kaczor, J. Majewski

spółka jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

80,69

12

92,69

 

 

 

Numer sprawy: IRB.271.6.2017                                                 Nawojowa, dnia 16.08.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

 

Zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106).

Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 3 142 766,56 zł.
 2. Termin składania ofert upłynął 14.08.2017r. o godz. 09:00.
 3. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa)

lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

 

Orkes gwarancji

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica Zdrój

2 842 569,04

72

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak

ul. Tarnowska 33

34-600 Limanowa

3 464 730,53

72

3

PHU Goldfood

K. Śliwa, J. Kos s.c.

ul. Wiśniowieckiego 114

3 486 417,55

72

4

KONSORCJUM FIRM

Lider konsorcjum:

PPHU LELITO

Tadeusz Lelito

Frycowa 148

33-335 Nawojowa

Partner konsorcjum:

PHU INKO 2001 K. Łukasik,

K. Kaczor, J. Majewski

spółka jawna

ul. Lwowska 220

33-300 Nowy Sącz

3 099 999,01

72

 

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

Nawojowa, dnia 08.08.2017 r.

Numer sprawy: IRB.271.6.2017

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

 

W odpowiedzi na zapytanie:

 

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w materiale i średnicach studni oraz rur dla kanalizacji sanitarnej – os. Podkamienne.

W przedmiarze, specyfikacji i opisie technicznym – są studnie PE 425, 600, 1000, oraz rury PVC 160 i 200, natomiast w dokumentacji projektowej, tj. mapy sytuacyjne i profile – częściowo pojawiają się studnie betonowe DN1000 oraz rury keramo DN200

 

Odpowiedź:

Przy kalkulowaniu ceny należy uwzględnić studnie PE 425, 600, 1000, oraz rury PVC 160 i 200

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy
 2. A/a.

 

Do Wiadomości:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa

 

prowadzone w trybie otwartego zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 106)

Zatwierdził:

 

 1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33-335 Nawojowa

Tel. 18 445 70 67, Faks: 18 445 70 10

Adres strony internetowej:   http://nawojowa.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@nawojowa.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1.  Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa która obejmuje następujące zakresy:

 

Zakres I - Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawojowa o łącznej długości 2383,0 mb, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę znak: GB.II.6740.107.2015 z dnia 05.03.2015 r. oraz projektem budowlanym objętym zgłoszeniem znak: GB-II.6740.2977.2016 z dnia 25.11.2016 r.

Zakres II - Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa o łącznej długości 4628,0 mb, zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę znak: GB.II.6740.183.2015 z dnia 02.04.2015 r., projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę znak: WAU.RAB.6740.18.2015 z dnia 19.02.2015 r. oraz projektem budowlanym objętym zgłoszeniem znak: GB-II.6740.2977.2016 z dnia 25.11.2016 r

Dla obu zakresów zadania uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, potwierdzeń, odbiorów oraz decyzji umożliwiających użytkowanie obiektów i urządzeń (w tym: pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu o zakończeniu robót).

 

Szczegółowy zakres prac oraz technologii ich wykonania zawiera dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, będące załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.

 1.  Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym także:
 1. roboty przygotowawcze w postaci urządzenia, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy,
 2. zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,
 3. zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich koniecznych badań, rozruchów, analiz, prób, testów itp. niezbędnych przy realizacji przedmiotu zamówienia i/lub wymaganych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru,
 4. przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów badań itp.) w robotach budowlanych, materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na dostarczone urządzenia, na każde żądanie inspektora nadzoru, a także dołączenia przedmiotowych dokumentów do dokumentacji powykonawczej,
 5. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,
 6. sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w skali 1:500) sporządzonej w trzech kompletach, złożenie inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu do zaklauzulowania, przekazanie Zamawiającemu Powyższych opracowań wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w § 2 pkt 3 umowy.
 7. wykonanie oraz dostarczenie Zamawiającemu inspekcji telewizyjnej przedmiotu umowy z nagraniem jej na nośniku elektronicznym wraz z opisem tekstowym.
 8. Wykonawca po wykonaniu robót ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.

 

4. Podstawowe wymagania dotyczące robót:

 1. Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, zobowiązany będzie do uzgodnienia i zaakceptowania z Zamawiającym szczegółowego planu (harmonogramu rzeczowo-finansowego) wykonania robót.
 2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody

wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 1. Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnego z ww. rozporządzeniem.
 2. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym oraz jakościowo i gatunkowo wymaganiom określonym w STWiOR.
 3. Równoważność materiałów:
 1. W projektach budowlanych, wykonawczych, przedmiarze robót mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, których charakterystyka nie jest gorsza niż parametry urządzeń czy materiałów podanych w opracowaniach projektowych. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne" oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach.
 2.  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o

parametrach nie gorszych od wymaganych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, które uwiarygodnią proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia. Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne do oferty przedstawi dokumenty dane techniczne pokazujące, że proponowany element zamienny spełnia wymienione wymagania zarówno pod względem technicznym i jakościowym wraz z oświadczeniem producenta że proponowane urządzenie jest równoważne do zaproponowanego w dokumentacji co do celu jego przeznaczenia. Wymogi dotyczące stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń zostały zawarte w załączniku nr 10 do zapytania ofertowego.

 1.  Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub rozwiązania równoważne, w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
 2. Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału oraz załączenie niezbędnych dokumentów, takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta, zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyką pracy urządzeń ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 3.  Zamawiający nie wyraża zgody, aby proponowane urządzenia równoważne były prototypami lub urządzeniami testowymi. Wymogiem bezwzględnym jest, by były to urządzenia sprawdzone, pracujące na innych zrealizowanych obiektach (podać obiekty w których zostały zamontowane oraz rok realizacji) przez okres nie krótszy niż 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oględzin i sprawdzenia działania urządzenia równoważnego pracującego na wskazanym obiekcie. Oferent przedstawiając rozwiązania równoważne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.
 1.  Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie kosztów eksploatacji, niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz akceptacji projektanta, inspektora nadzoru i zamawiającego.
 1. Wymagania dotyczące gwarancji:

Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty Wykonawca udzielił min. 5 letniej rękojmi.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany w formularzu ofertowym. Warunki gwarancji opisuje § 14 projektu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania.

Długość okresu gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia min. 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszt uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego urządzenia wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

 1. Wymagany termin płatności faktury – do 30 dni od dnia złożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. wystawienia.
 2. Termin realizacji zamówienia:
 1. Termin rozpoczęcia - w ciągu 5 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.

Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 1. Termin zakończenia:

Zakres 1 – do 30 kwietnia 2018 roku.

Zakres 2 – do 30 kwietnia 2019 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu, powinni spełniać następujące warunki:
 1. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż minimum 1 200 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych).

 1. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1.  W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - prawidłowo zrealizował co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci kanalizacyjnej wraz z dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie o długości nie mniejszej niż 2000 mb i w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy sieci wodociągowej wraz z dokumentem potwierdzającym, że roboty te zostały wykonane należycie o długości o długości nie mniejszej niż 4500 mb  .
 2. Dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.

- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.
 2.  W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. VII.3 niniejszego zapytania.
 1. Warunki wykluczenia z postępowania

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia , opieki lub kurateli;
 5.  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
 1.  Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
 2.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. VIII niniejszego zapytania) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3.  Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
 4.  Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej:  http://www.nawojowa.pl/pl/268/0/zamowienia-zamieszczone-na-stronie-arimr.html .
 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
 6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wszystkich wykonawców.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
 2. Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
 2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 1.  W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie - nie krótszym

niż 5 dni - następujących oświadczeń i dokumentów:

 1. Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych, przygotowany na podstawie przedmiarów robót, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 1 200 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inny dokument - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.
 4. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania
 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z wymaganymi podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.
 2.  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 3.  Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa i Żeleźnikowa Wielka w Gminie Nawojowa
nie otwierać przed 2017-08-14, godz. 9:10"

 1.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 1. Oferty należy składać do dnia: 2017-08-14 do godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, dziennik podawczy.

 1.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017-08-14 o godz. 9:10 w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa – pokój 56.

 1. Przesłanki odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 2. została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym, lub
 3.  została złożona przez Wykonawcę:
 • niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym lub
 •  powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

Uwaga: Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym oraz osoba o których mowa w pkt IV zapytania ofertowego, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez Zamawiającego wykonawcy. 

W związku z powyższym na spełnienie w/w warunku konieczne jest złożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w tym postępowaniu.

 1. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

- cena (C)

- gwarancja (G)

L.p.

Opis kryterium

Waga kryterium

Maksymalna liczba punktów

jakie może otrzymać oferta

za dane kryterium

1

Cena  (C)

88 %

88 pkt.

2

Okres gwarancji (G)

12 %

0 pkt. - 60 miesięcy (gwarancja wymagana)

12 pkt. - od 60 do 72 miesięcy i powyżej

 

 

Razem

100%

Maksymalna liczba punktów - 100 pkt

 

 

 

 

Zasady punktacji

Wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy, dodatkowo Wykonawca może zaoferować przedłużoną

gwarancję (od 60 do 72 miesięcy i powyżej - za którą może uzyskać maksymalnie 12 pkt. - okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach), która będzie dodatkowo punktowana przy ocenie złożonych ofert.

Według poniższego wzoru:

Cena – waga kryterium 88 pkt

Sposób obliczenia:

Pk1 = (Cn / Cr x 88 %) x 100

Pk1 – ilość punktów dla kryterium cena

Cn – najniższa oferowana cena

Cr - cena oferty rozpatrywanej

Gwarancja – waga kryterium 12 pkt

Sposób obliczenia:

Pk2 = (Gw / Gwn x 12 %) x 100

Pk2 - ilość punktów dla kryterium gwarancja

Gw – ilość punktów przyznana za przedłużoną gwarancję (za każdy miesiąc wydłużonej gwarancji przyznawany jest jeden punkt (Gw) - maksymalnie Gw=12

Gwn - największa liczba punktów za przedłużoną gwarancję (Gwn=12)

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1+ Pk2)

 1. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 2. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
 4.  Cena oraz inne warunki przedstawione przez Wykonawcę nie podlegają negocjacjom na żadnym etapie postępowania.
 1. Informacja o zastosowaniu tzw. procedury odwróconej.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ten będzie się uchylał od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 1. Informacja o zakończeniu postępowania

Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej

https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/ oraz  http://www.nawojowa.pl/pl/268/0/zamowienia-zamieszczone-na-stronie-arimr.html informację o:

 1.  wyborze wykonawcy,
 2. odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
 3. niezłożeniu żadnej oferty,
 4. zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 9% ceny brutto wybranej oferty.
 2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązane kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U z 2016r. poz. 359).
 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu Oddział w Nawojowej nr konta: 88 8811 0006 0022 0200 0013 0200.
 4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia.
 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji warunków w niej zawartych przed jej podpisaniem z ubezpieczycielem.
 1. Warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej

z okoliczności wymienionych w załączniku nr 7 do zapytania ofertowego - wzór umowy.

 

 1. Termin związania ofertą

1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Pozostałe informacje
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
 1. do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
 2.  zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
 3. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
 4. unieważnienia postępowania, jeśli:
 •  cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 •  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
 •  postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.

 1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
 2.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń bądź złożone dokumenty i/lub oświadczenia zawierają braki, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania dokumentów i/lub oświadczeń jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
 3.  Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.
 4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego dokumenty tj. właściwe decyzje o nadaniu uprawnień, aktualne zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego (zgodnie z art. 6 ustawy z dn. 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów [tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm]) dotyczące osób przewidzianych do pełnienia określonych funkcji.

Załączniki:

 • formularz ofertowy,
 • przedmiar robót,
 • oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
 • wykaz robót,
 • wykaz osób,
 • projekt umowy,
 • specyfikacja techniczna,
 • dokumentacja projektowa
 • wymogi dotyczące stosowanych do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER