Nasza Gmina
Czwartek 21 marca, 2019
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W GMINIE NAWOJOWA W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Poniedziałek, 16 kwietnia 2018

Wójt Gminy Nawojowa informuje o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych, bezpośrednio do Urzędu – drogą papierową lub elektroniczną.

W dniu 10 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 310). Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Powyższe wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Gminy Nawojowa, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, nowych uchwał określających maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Na podstawie znowelizowanych przepisów, Rada Gminy Nawojowa będzie mogła podjąć również uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opinie i wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu można składać w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa lub wysłać pocztą na adres jw. oraz w formie elektronicznej na adres gmina@nawojowa.pl, w terminie do dnia 15 maja 2018 r.

Informacja o aktualnym stanie prac, wstępne założenia oraz niezbędne informacje znajdują się w dalszej części Komunikatu i załącznikach.

Przewiduje się następujący harmonogram prac:

1. Zbieranie wniosków, propozycji i uwag, w tym obligatoryjnie zasięgnięcie opinii sołectw – do dnia 15 maja 2018 r.

a) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,

b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – do dnia 30 maja 2018 r.

3. Przedłożenie projektów uchwał Radzie Gminy Nawojowa – czerwiec 2018 r.

1. UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA MAKSYMALNEJ LICZBY ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Rada Gminy Nawojowa zasięgnie opinii z Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw w przed-miocie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nawojowa odrębnie dla:

  1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (kat. A - piwo, B - wino, C - wódka),
  2. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (sprzedaż w lokalach gastronomicznych),
  3. napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna).

Istnieje możliwość ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń, o których mowa powyżej, odrębnie dla poszczególnych sołectw.

Analizowane aktualnie rozwiązania zakładają:

1) ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (kat. A, B, C) oraz rodzajów zezwoleń (sprzedaż detaliczna i sprzedaż w lokalach gastronomicznych) łącznie dla obszaru całej Gminy Nawojowa (bez podziału na sołectwa),

2) ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (kat. A, B, C) oraz rodzajów zezwoleń (sprzedaż detaliczna i sprzedaż w lokalach gastronomicznych) odrębnie dla każdego sołectwa,

3) możliwe są też warianty mieszane, np. ustalenie limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla każdego sołectwa w zakresie sprzedaży detalicznej, a łącznego limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla całej Gminy Nawojowa w zakresie sprzedaży w lokalach gastronomicznych (bez podziału na sołectwa),

4) odnośnie wysokości limitów - ustalenie limitów dla napojów alkoholowych kat. B, C na poziomie zbliżonym do dotychczasowego, natomiast kat. A (piwo) na poziomie zbliżonym do aktualnego wykorzystania,

- wybór rozwiązań, które zostaną przedłożone Wójtowi, a następnie Radzie Gminy zależny jest od złożonych uwag, wniosków i zasięgniętych opinii oraz wyników ich analiz.

2. UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY I PODAWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Rada Gminy Nawojowa zasięgnie opinii z Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Nawojowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Przewiduje się przygotowanie projektu nowej uchwały w brzmieniu tożsamym z dotychczasową Uchwałą nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Nawojowa z dnia 11 lutego 2013 roku, z ewentualnymi zmianami w zakresie nazewnictwa obiektów chronionych, wynikającymi ze zmian przepisów szczególnych (np. nowa ustawa Prawo oświatowe), gdyż powyższa uchwała nie budzi wątpliwości interpretacyjnych w praktyce.

3. UCHWAŁA W SPRAWIE OGRANICZENIA W GODZINACH NOCNEJ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Rada Gminy Nawojowa zasięgnie opinii z Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Celem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest ograniczenie dostępności alkoholu. Zgodnie z treścią przepisów i utrwalonym orzecznictwem, realizacja tego celu może uzasadniać wprowadzanie pewnych obostrzeń i limitów. Zakłócanie porządku publicznego w związku z działalnością całodobowych sklepów monopolowych bywa w wielu gminach częstym problemem. Zasadnym wydaje się zatem rozważenie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu może dotyczyć jedynie placówek handlowych (sklepów), nie obejmuje lokali gastronomicznych.

Ponadto, może dotyczyć obszaru całej gminy lub określonych jednostek pomocniczych. Nie można zakazać nocnej sprzedaży alkoholu wyłącznie na konkretnej ulicy, sołectwie lub w stosunku do określonego sklepu. Ograniczenia mogą dotyczyć wyłącznie sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00, a 6.00.

4. UCHWAŁA W SPRAWIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZOSTAJE WYŁĄCZONY ZAKAZ SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Aktualnie nie przewiduje się przygotowania projektu takiej uchwały.

sprawę prowadzi:
W. Wieczorek tel. 18/4457067 – w godz. pracy Urzędu Gminy

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER