Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. z 2020, poz. 713 / oraz § 25 Statutu Gminy Nawojowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/364/17 Rady Gminy Nawojowa z dnia 13 października 2017r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 25 października 2017r. poz. 6624/ zmienionego uchwałą Nr LIV/472/18 z dnia 3 października 2018r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2018r. poz. 6858/ zmienionego uchwałą Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 stycznia 2021r. /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 5 lutego 2021r. poz.818/ oraz zmienionego uchwałą Nr XXXVII/319/21 z dnia 19 listopada 2021r. /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z dnia 30 listopada 2021r. poz. 6820/ zwołuję  II sesję Rady Gminy Nawojowa IX kadencji.

 

Sesja odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024r. /wtorek/ o godz. 1300  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji.
 4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej Gminy Nawojowa na 2024 r.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nawojowa na lata 2024-2029.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nawojowa na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego w związku z przepisami epizodycznymi dotyczącymi roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw Bącza-Kunina i Nawojowa oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Żeleźnikowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Nawojowa wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na obszarze Gminy Nawojowa wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania Radnych.
 15. Wystąpienia różne.
 16. Zamknięcie sesji.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                              /-/ Marian Pióro

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.