Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Nawojowa za 2023 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Nawojowa i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności, a nad jego treścią przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Nawojowa za 2023 rok odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godz. 13.00 w Sali obrad budynku Urzędu Gminy Nawojowa w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 19 czerwca 2024 r. (środa) do godziny 15.30 na Dzienniku Podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2 oraz mailowo na adres: gmina@nawojowa.pl.

 

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny poniżej a także w biurze obsługi Rady Gminy i sekretariacie Urzędu Gminy Nawojowa.  

 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.                                           

                                                               Wójt Gminy Nawojowa – dr inż. Stanisław Kiełbasa