INFORMACJA WÓJTA GMINY NAWOJOWA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Nawojowa I i Nawojowa II oraz Bącza-Kunina dotyczących zmiany granic sołectw Nawojowa II i Bącza-Kunina oraz obrębów ewidencyjnych Nawojowa i Bącza-Kunina

 

Wójt Gminy Nawojowa informuje o rozpoczęciu w dniu 30 czerwca 2024 roku konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Nawojowa I i Nawojowa II oraz Bącza-Kunina dotyczących zmiany granic sołectw Nawojowa II i Bącza-Kunina oraz obrębów ewidencyjnych Nawojowa i Bącza-Kunina

Na podstawie uchwały Nr XIX/135/12 Rady Gminy Nawojowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Nawojowa oraz zarządzenia Nr 050.84.2024  Wójta Gminy Nawojowa z dnia 12.06.2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Nawojowa I i Nawojowa II oraz Bącza-Kunina dotyczących zmiany granic sołectw Nawojowa II i Bącza-Kunina oraz obrębów ewidencyjnych Nawojowa i Bącza-Kunina poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego Nawojowa działek z obrębu ewidencyjnego Bącza-Kunina o numerach: 198, 199, 200, 201, 202/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Sołectw Nawojowa I, Nawojowa II i Bacza-Kunina oraz właścicieli nieruchomości objętych propozycją zmiany granic na temat zmiany granic sołectw oraz obrębów ewidencyjnych Nawojowa i Bącza-Kunina.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Sołectw Nawojowa I i Nawojowa II oraz Bącza-Kunina, posiadający w dniu ich rozpoczęcia czynne prawo wyborcze oraz właściciele nieruchomości objętych propozycją zmiany granic.

Konsultacje społeczne odbywać się będą w formie bezpośrednich spotkań, w dniach od 30 czerwca 2024 roku do 4 lipca 2024 roku.

Terminy i miejsce poszczególnych spotkań:

1.       zebranie Wiejskie Sołectwa Bącza-Kunina – 30 czerwca 2024 roku o godzinie 10.15 w budynku Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie,

 

2.       zebranie Wiejskie Sołectwa Nawojowa I i Nawojowa II    3 lipca 2024 roku o godzinie 19.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Nawojowej,

 

3.       zebranie właścicieli nieruchomości objętych propozycją zmiany granic – 4 lipca 2024 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2 (sala obrad Rady Gminy).

Uwagi i wnioski można będzie zgłaszać w formie ustnej do protokołu.

Z przebiegu spotkań konsultacyjnych sporządzone zostaną protokoły oraz listy obecności. Wyniki konsultacji społecznych wraz z zestawieniem zgłoszonych opinii i uwag oraz zawierające stanowisko Wójta Gminy Nawojowa z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczone zostaną na stronie internetowej Gminy Nawojowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa nie później niż w ciągu 30 dni od ich zakończenia.

Niniejsze ogłoszenie zamiesza się na oficjalnej stronie internetowej Gminy Nawojowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nawojowa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w jednostkach pomocniczych Gminy.

                                                                                                          Wójt Gminy Nawojowa

Nawojowa, dnia 12 czerwca 2024 roku                                                     dr inż. Stanisław Kiełbasa