Zarządzenie Nr 0050.90.2024

Wójta Gminy Nawojowa

z dnia 25 czerwca 2024 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 późn. zm.), po przeprowadzeniu oceny formalnej i  merytorycznej złożonych ofert oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2024, zarządzam co następuje: 

 

§1

1.  Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2024, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.    Z budżetu Gminy Nawojowa udziela się dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w formie wsparcia, w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 roku. 

3.   Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielanych dotacji zawiera załącznik do zarządzenia. 

 

§2

Środki na realizację zadań wymienionych w § 1 pkt. 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Nawojowa na rok 2024.

 

                            §3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

a)   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nawojowa 

b)  w Biuletynie Informacji Publicznej 

c)   na stronie internetowej Gminy Nawojowa

 

§4

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi odpowiedzialnemu za współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz Skarbnikowi Gminy.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Nawojowa  25.06.2024 r.                                                                   

     Wójt Gminy

       /-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa