Nasza Gmina
Wtorek 2 czerwca, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Aktualności

DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH Czwartek, 06 lutego 2020

W okresie od 3 lutego do 2 marca 2020 roku, każdy producent rolny może składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach limitu określonego na 2020 rok.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, wystawione na producenta rolnego, który ubiega się o zwrot.

Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest również hodowcą bydła i ma zarejestrowane stado, zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2019 roku.

 

Limit zwrotu w 2020 roku ustala się jako sumę:

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2020 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego 2020 r.  tj. 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2020 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku tj. 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku – 100 l
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku – 1,00 zł

 

Zwrot podatku akcyzowego, na podstawie złożonych wniosków w terminie od 03.02.2020 r. do 02.03.2020 r. będzie wypłacany w sposób określony we wniosku w terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r., natomiast konkretny dzień wypłaty jest uzależniony od tego, kiedy środki finansowe na ten cel zostaną przekazane na rachunek budżetu Gminy Nawojowa przez Wojewodę.

 

 

 

Uwagi:

1)      Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

2)      Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione, lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha, lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

3)      W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

4)      W przypadku posiadania zależnego gruntów (np. dzierżawa) zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu tych gruntów – dzierżawcy. Osoba ubiegająca się o zwrot z gruntów będących w posiadaniu zależnym powinna przedstawić aktualną na dzień 1 luty 2020 roku umowę dzierżawy. Umowa powinna zawierać miejsce położenia gruntów, numery działek, okres dzierżawy oraz podpisy osoby wydzierżawiającej oraz dzierżawcy.

5)       W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku podaje numer z tego rejestru.

 

6)       Wnioskodawca we wniosku oświadcza, że znane są mu skutki składania fałszywych zeznań, zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu karnego

 

Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

oraz, że zapoznał się z zasadami przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wersji edytowalnej
  2. Zestawienie faktur stanowiący załącznik do ww. wniosku
  3. Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER