Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nawojowa – dr inż. Stanisław Kiełbasa z siedzibą w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33 – 335 Nawojowa.,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nawojowa możliwy jest pod numerem tel. nr.  +48 18 445 70 67 lub adresem email iod@nawojowa.pl,
 3. organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, 1566 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz.2064, z 2017r. poz. 1524, z 2018 r. poz.696 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430, 2217, z 2018  r. poz. 138, 398 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017r. poz. 1464, z 2018r. poz. 730 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017r. poz.657, 2286, z 2018r. poz.138, 696, 730, 771 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r. poz. 2206, 2282, z 2018r. poz. 107, 138, 771 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.121, 50, 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017r. poz. 2101, z 2018 r. poz. 650. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018  r. poz.121, 50, 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332, 1529, z 2018r. poz.12, 317, 352, 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017r. poz. 1201, 1475, 1954, 2491, z 2018 r. poz. 138, 398. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785, 2141, 2372, 2432, z 2018 r. poz. 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1340 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217, 357, 398, 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257, z 2018r. poz. 149, 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395, 398, 650 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1881 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017r. poz. 1376, 1475 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814 z późn. zm.)
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (JRWA)
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie*.

UWAGA*:

Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

 1. przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym o profilowania,
 2. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232, z 2018r. poz. 130 z późn. zm.)) jest obligatoryjne