Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Odbudowa korpusu drogi gminnej Frycowa - Rybień w km 0 + 250 do 0 + 400

Nawojowa, dnia 18.04.2012 r.

 

ZP.271.4.2012

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. ,,Odbudowa korpusu drogi gminnej Frycowa – Rybień w km 0 + 250 do 0 + 400”

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka Akcyjna, ul. Wiśniowieckiego 138, 33-310 Nowy Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych

Spółka Akcyjna

ul. Wiśniowieckiego 138

33-310 Nowy Sącz

100

100

2

Usługi Drogowo Budowlane Zygmunt Jurczak

ul. Dożynkowa 20

33-300 Nowy Sącz

74,91

74,91

3

Przedsiębiorstwo

Budowlano – Usługowe

ZIBUD Grzegorz Zając

34-608 Kamienica 477

97,49

97,49

 

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER