Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn.Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Eu

Nawojowa, dnia 17.07.2012 r.

 

Numer sprawy: GOPS.271.2.2012

           

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nawojowej pt . „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Gminie Nawojowa” – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) /Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej  zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Reja 11.

 

 

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego

33-300 Nowy Sącz

ul. Reja 11

100

100

2

Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego

Jolanta Reichel

ul. Sucharskiego 11/48

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

3

Doradztwo i Rozwój

Katarzyna Sus

ul. Grunwaldzka 225c

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp zawiadamiamy o wykluczeniu:

 

a) Wykonawcy tj. Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca  nie wykazał, że  spełnienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia tj. że wykonał minimum po 1 usłudze polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów:

- Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. ,,B”

- prawo jazdy kat. C + E

W związku z powyższym i zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp należało Wykonawcę wykluczyć z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

b) Wykonawcy tj. Doradztwo i Rozwój, Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225c, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp z uwagi na to, że Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca  nie wykazał, że  spełnienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia tj. że wykonał minimum po1 usłudze polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu następujących kursów:

- wizaż z elementami kosmetyki,

- kucharz małej gastronomii z elementami cateringu  ,

- operator koparko-ładowarki,

- prawo jazdy kat. C + E,

- florystyka z obsługa kasy fiskalnej.

W związku z powyższym i zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp należało Wykonawcę wykluczyć z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zawiadamiamy o odrzuceniu:

 

a) oferty nr 2 złożonej przez Krajowy Ośrodek Rozwoju Społecznego Jolanta Reichel, ul. Sucharskiego 11/48, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie art.89 ust 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

b) oferty nr 3 złożonej przez firmę Doradztwo i Rozwój, Katarzyna Sus, ul. Grunwaldzka 225c, 33-300 Nowy Sącz , na podstawie art.89 ust 1 pkt 5 ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nawojowej zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER