Nasza Gmina
Wtorek 7 kwietnia, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania pn: Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej - Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregiona

Nawojowa, dnia 10.10.2012 r.

 

IRB.271.10.2012

                                

                                                                                                                               

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej – Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 – 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich” Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.”

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe BUDMEX Sp. z o.o. mające siedzibę w miejscowości  Nowy Sącz, ul. Magazynowa 2.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe BUDMEX Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 2

33-300 Nowy Sącz

100

100

2

Firma Budowlano – Remontowa

Tadeusz Pióro

Maciejowa 98

33-336 Łabowa

88,24

88,24

 

3

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA KRAKÓW S.A.

ul. Klimeckiego 24

30-705 Kraków

ZK ul. Jana Pawła II 32

33-300 Nowy Sącz

82,60

82,60

4

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD

Grzegorz Zając

34-608 Kamienica 477

74,53

74,53

5

BUD – MAT

Lucyna Matyja

ul. Kraszewskiego 188

33-380 Krynica Zdrój 

79,96

79,96

6

Zakład Remontowo Budowlany

Wiesław Czop

33-386 Podegrodzie 210A

92,28

92,28

7

 Lider konsorcjum:

P.P.U.H. OLMARK

Stanisław Olesiak,

ul. Katowicka 72

41-400 Mysłowice

Partner:

Perfect – Sport Sp. z o.o.

ul. Łazienkowska 14

00-449 Warszawa

68,57

68,57

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Nawojowa, dnia 24.09.2012 r.

 

Numer sprawy: IRB.271.10.2012

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej – Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego” współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 – 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich” Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa”.

  

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), w odpowiedzi na zapytanie:

 

1. Brak w przedmiarze skrzynki SO (w projekcie budowlanym jest wykazana jako projektowana) czy należy ja wliczyć w ofertę?

2. W projekcie budowlanym jest zapis

            6 Latarnie oświetlenia ulicznego

            W sieci oświetleniowej zastosować latarnie składające się z czterech słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych S-800SRwP/4 9Lub równoważnych ) o wysokości h=8,0 m z wysięgnikiem jedno lub dwuramiennym

Na wysięgnikach oprawy sodowe o mocy 100W

Rozmieszczenie słupów oświetleniowych pokazano na rys. 1

Słupy (maszty) mocowane do fundamentów prefabrykowanych typu B 150/200 lib równoważnych (fundament betonowy o jednolitej konstrukcji zbrojony) z kompletem śrub.

Oprawy zastosować z możliwością regulacji konta świecenia.

Oprawy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi typu S 31/1 C6, w słupy wciągnąć przewody YDY 3x2,5 mm².

 

W przedmiarze jest:

11 KNR 5/1001/2 (2)

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg  słup ST4 Art. metal lub równoważny                             4 szt

 

12 KNR 5/1002/3

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 50 kg wysięgnik R04 Art Metal lub równoważny             4 szt.

 

           

 

13 KNNR 5/1003/2 (2 )

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w slupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7·m, przewody kabelkowe             4 szt.

 

14 KNNR 5/1004/1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na slupie -oprawa Luna -100W At Metal lub równoważna                                                                                    8 szt.

 

 

Zamawiający informuje, że:

 

Ad. 1. Projektowane oświetlenie zostanie podłączone do istniejącej skrzynki znajdującej się na ścianie budynku.

 

Ad. 2. Przedmiot zamówienia należy wycenić w oparciu o przedmiar robót oraz o zmodyfikowany rys nr 3. 

 

 

 

otrzymują:

1.        Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.        A/a.

 

Do Wiadomości:

Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa: Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej - Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 - 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa
Numer ogłoszenia: 344856 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej - Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 - 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej - Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 - 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. 2. Zadanie pod nazwą: Rozbudowa Infrastruktury oświatowej i sportowej w Nawojowej - Przebudowa boiska piłkarskiego z wykonaniem m.in. bieżni i budynku gospodarczego współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 - 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa dzieli się na dwa zakresy: Zakres I: W ramach MRPO prace do wykonania w 2012 roku: - budowa dwóch trybun dla widzów; - budowa ogrodzenia boiska od strony tartaku i budynku obiektów sportowych (rozbiórka istniejącego i budowa nowego); - budowa budynku gospodarczego; - budowa chodników wewnętrznych przy trybunach oraz placu wewnętrznego przy wjeździe; - odwodnienie boiska piłkarskiego; prace do wykonania w 2013 roku: - wykonanie nowej płyty boiska wraz z podbudowa warstwową; - wykonanie bieżni z nawierzchnią poliuretanową; - wykonanie skoczni w dal z nawierzchnią poliuretanową na rozbiegu; - wykonanie rzutni kulą z nawierzchnią poliuretanową; - wykonanie dojazdu do budynku gospodarczego; Zakres II. Przebudowa linii napowietrznej w ramach środków własnych Zamawiającego Prace do wykonania w 2012 roku: - Przebudowa linii napowietrznej NN na kablową oraz budowa oświetlenia między placem przy budynku obiektów sportowych a boiskiem sportowym. 3. Na wykonawcy spoczywać będzie także: a) pełna obsługa geodezyjna wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 z naniesionymi numerami działek, b) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o finansowaniu operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 - 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa c) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Starostę Nowosądeckiego, d) w imieniu Zamawiającego uzyskanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub braku sprzeciwu co do zamiaru użytkowania, w przypadku nie wystąpienia obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także dopełnienie pozostałych formalności dotyczących budowy wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Uwaga: Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych. Zamawiający przewiduje płatność za wykonane prace fakturami częściowymi wg terminów wykonania zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.21.00.00-2, 45.40.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.34.20.00-6, 45.11.11.00-9, 45.21.22.00-8, 45.21.22.21-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 60 000 zł (słownie; sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100) do dnia 27.09.2012 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium)należy złożyć: w Sekretariacie pokój nr 53 najpóźniej w terminie do 27.09.2012 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr IRB.271.10.2012. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania minimum 1 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 b siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c -d siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane: - w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń, - w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, upoważniające do kierowania robotami w powyższym zakresie. Ponadto osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e -f siwz, przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 2 300 000 zł oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 300 000 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany a) terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie robót lub nieprzewidzianego przedłużenia procedur formalnych . b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, np. kierownika budowy, inspektor nadzoru (w szczególności choroba, wypadki losowe)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 6 ,,Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata 2007 - 2013; Działanie ,,Rozwój Obszarów Wiejskich Schemat B: Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER