Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowana pn.: Przebudowa odcinka drogi o długości 180 metrów do kompleksów i gospodarstw rolnych ,,Do lasu na Rybniu we wsi Frycowa

Nawojowa, dnia 05.10.2012 r.

 

IRB.271.11.2012

                                                                                                                                

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: ,,Przebudowa odcinka drogi o długości 180 metrów do kompleksów i gospodarstw rolnych ,,Do lasu na Rybniu” we wsi Frycowa.”

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez firmę PAWTRANS Transport- Spedycja – Budownictwo Marian Pawlak mającą siedzibę w miejscowości Łabowa 81, 33-336 Łabowa

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

PAWTRANS Transport – Spedycja – Budownictwo

Marian Pawlak

33-336 Łabowa 81 

100

100

2

KES PLUS Usługi Instalacyjno Budowlane Stanisław Kukulak

ul. Stolarska 24

33-300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

3

 

Firma Handlowo Usługowa JANEKS

Janusz Kucharski

33-335 Nawojowa 496

66,27

66,27

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o odrzuceniu:

-oferty nr 2, złożonej przez firmę: KES PLUS Usługi Instalacyjno Budowlane Stanisław Kukulak, z siedzibą w Nowym Sączu ul. Stolarska 24, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp z uwagi na to, że została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia o wykluczeniu, z postępowania o udzielenie zamówienia,  firmy KES PLUS Usługi Instalacyjno Budowlane Stanisław Kukulak, z siedzibą w Nowym Sączu ul. Stolarska 24, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp – Wykonawca nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert,

 

Uzasadnienie:

Zamawiający, po dokonaniu oceny terminowego wniesienia wadium (ustalony termin: 01.10.2012 r do godz. 09:00) stwierdził, że przelew na rachunek wpłynął w dniu 01.10.2012 r. o godz. 10:57 zatem po upływie terminu składania ofert.  Przepisy prawa zamówień publicznych  (art. 45 ust 3) wymagają, by w momencie upływu terminu składania ofert środki na zabezpieczenie znajdowały się w dyspozycji Zamawiającego, czyli były na jego koncie

W związku z powyższym, na podstawie art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp, należało Wykonawcę wykluczyć z postępowania o udzielenie zamówienia, a zgodnie z art. 24 ust.4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER