Nasza Gmina
Poniedziałek 6 kwietnia, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L - 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014

Nawojowa, dnia 08.10.2013 r.

 

SPFr/272/1/2013                

                                                                                                                                                            

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014.”

 

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Dyrektor Szkoły Podstawowej we Frycowej zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 Centrum Motoryzacyjne P. Czyżycki Spółka Jawna 32-864 Gnojnik 528.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

BEMAR Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2

44-101 Gliwice

97,64

97,64

2

Z.U.H. ”MIXPOL”

Michulec Paweł

ul. Kasztanowa 33

34-325 Łodygowice

99,66

99,66

3

Andrzej Kołodziej i Pietrusza Tadeusz Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ANTA

ul. Krajewskiego 27

33-300 Nowy Sącz

99,31

99,31

4

Centrum Motoryzacji

P. Czyżycki

Spółka Jawna

32-864 Gnojnik 528

100

100

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Dyrektor Szkoły Podstawowej we Frycowej zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Nawojowa, dnia 20.09.2013 r.

 

Numer sprawy: SPFr/272/1/2013

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  SIWZ

 
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014”.

 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami), w odpowiedzi na zapytanie:

 

 

 1. Proszę o podanie minimalnej ilości jednorazowej dostawy oraz podanie pojemności zbiorników w poszczególnych lokalizacjach. Zaznaczę, że cena ofertowa jest także zależna od ilości jednorazowej dostawy i może być niższa w przypadku, kiedy dostawy do kilku placówek będą łączone.
 2. Z uwagi na fakt, iż pierwsza dostawa zrealizowana ma być po cenie ofertowej, prosimy o podanie terminu pierwszej dostawy.
 3. Oświadczenie o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108 poz. 626 z późniejszymi zmianami) muszą być dostarczone do sprzedawcy/dostawcy tego oleju najpóźniej w momencie dostawy. W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą o umieszczenie w SIWZ i Umowie stosownej informacji, aby oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych były wypełniane i przekazywane dostawcy najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

 

Zamawiający informuje, że:

 

Ad.1. Minimalna ilość oleju zamawiana jednorazowo przez Zamawiającego wynosi 9000 litrów. Zamawiający posiada zbiorniki na olej opalowy o pojemności 15 000 litrów.

 

Ad. 2.Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Ad. 3. Zamawiający zobowiązuje się, każdorazowo przy dostawie oleju podpisywać niezbędne oświadczenia do celów podatku akcyzowego, na wzorach przygotowanych przez Wykonawcę.

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Frycowa: Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L - 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014
Numer ogłoszenia: 190101 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej , Frycowa 177, 33-335 Frycowa, woj. małopolskie, tel. 18 446 70 82, faks 18 446 70 82.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L - 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 na potrzeby Szkoły Podstawowej we Frycowej na sezon grzewczy 2013/2014 w ilości 24000 litrów w terminach: do 31.12.2013 r. - 9000 litrów; do 15.05.2014 r. - 15000 litrów. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. ciepła zima) nie jest zobowiązany wykupić całości zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. b siwz. Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał koncesję na obrót paliwami ciekłymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania, co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 24000 litrów w roku. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 c siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 d siwz. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje autocysterną dostawczą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e siwz. przy czym Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Frycowa 177 33-335 Nawojowa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Frycowa 177 33-335 Nawojowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Ady, Celestyny, Ireneusza

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER