Nasza Gmina
Piątek 21 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej

IRB.271.14.2013                                                                  Nawojowa, dnia 16.10.2013 r.

 

                                                                                                                                                             Tablica ogłoszeń

INDFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (Dz. U. z  2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez firmę: Andrzej Kołodziej i Pietrusza Tadeusz Spółka jawna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANTA, ul. Krajewskiego 27,33-300 Nowy Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

ARGE Paliwa

Sp. z o.o.

ul. Wielicka 22A

30-552 Kraków

90,54

90,54

2

Z.U.H. ”MIXPOL”

Michulec Paweł

ul. Kasztanowa 33

34-325 Łodygowice

97,62

97,62

3

Andrzej Kołodziej i Tadeusz Pietrusza Spółka Jawna

P.P.H.U. ANTA

Ul. Krajewskiego 27

33-300 Nowy Sącz

100

100

4

Centrum Motoryzacji

P. Czyżycki Sp. Jawna

32-864 Gnojnik 528

98,29

98,29

 

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Nawojowa, dnia 01.10.2013 r.

 

 

Numer sprawy: IRB.271.14.2013

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

1.      Proszę o podanie minimalnej ilości jednorazowej dostawy oraz podanie pojemności zbiorników w poszczególnych lokalizacjach. Zaznaczę, że cena ofertowa jest także zależna od ilości jednorazowej dostawy i może być niższa w przypadku kiedy dostawy do kilku placówek będą łączone.

2.      Z uwagi na fakt iż pierwsza dostawa zrealizowana ma być po cenie ofertowej, prosimy o podanie terminu pierwszej dostawy.

3.      Oświadczenia o przeznaczeniu oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 06.12.2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108 poz. 626 z późniejszymi zmianami) muszą być dostarczone do sprzedawcy/dostawcy tego oleju najpóźniej w momencie dostawy. W tych okolicznościach zwracamy się z prośbą o umieszczenie w SIWZ i w Umowie stosownej informacji, aby oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego przeznaczonego do celów grzewczych były wypełniane i przekazywane dostawcy najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń. Zamawiający deklaruje, że dostarczone oświadczenie będzie prawidłowo wypełnione, podpisane.

4.      W hurtowym obrocie paliwami (w tym olejem opałowym) stosuje się powszechnie rozliczenie wyrażone w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C. Szczegółowego określenia w SIWZ wymaga zagadnienie czy podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego produktu w temperaturze referencyjnej 15°C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie, czy też ilość paliwa w temperaturze rzeczywistej w momencie dostawy. Co prawda każdy pomiar ilości dostarczonego paliwa za pomocą licznika zamontowanego w autocysternie odbywa się przez zmierzenie faktycznie wydanego produktu, natomiast kluczowym pozostaje określenie jaką ilość litrów zobaczymy na liczydle pomiarowym w trakcie dostawy. Otóż w przypadku liczników elektronicznych istnieje możliwość pokazania na liczydle pomiarowym ilości w temperaturze rzeczywistej albo zamiennie ilości w temperaturze 15°C. Pojawia się zatem pytanie: w jaki sposób przedstawiciel Zamawiającego stwierdzi jaką ilość produktu kierowca uwidocznił na wyświetlaczu liczydła pomiarowego.

W okresie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną, kiedy jest realizowana większość dostaw oleju opałowego temperatury zewnętrzne są znacznie niższe niż przyjęta temperatura rozliczeniowa 15°C. Załóżmy zatem hipotetyczną sytuację. Wykonawca realizuje na rzecz Zamawiającego dostawę w ilości 5.000 litrów (dziesięć tysięcy) przy jednoczesnym stwierdzeniu w SIWZ że rozliczenie odbywa się w temperaturze rzeczywistej. Kierowca dokonuje spustu paliwa i na liczniku przedstawiciel zamawiającego widzi ilość 5.000 litrów. Pozostaje jednak pytanie czy uwidoczniona na liczniku ilość 5.000 litrów oznacza, że w zbiorniku zamawiającego znalazła się taka właśnie ilość. Jeśli założymy, że temperatura zewnętrzna oraz jednocześnie temperatura dostarczonego paliwa wynosi 0°C (zero) a kierowca uwidocznił na liczydle wydawczym ilość w temp. rzeczywistej to wówczas w zbiorniku Zamawiającego znalazło się faktycznie 5.000 litrów. Natomiast jeśli założymy, że temperatura zewnętrzna oraz jednocześnie temperatura dostarczonego paliwa wynosi 0°C (zero) a kierowca uwidocznił na liczydle wydawczym ilość w temp. 15°C wówczas oznacza to że w zbiorniku zamawiającego znalazło się jedynie około 4925 litrów, czyli około 75 litrów mniej!!! Jak widać kluczowym pozostaje fakt ustalenia jaka ilość została uwidoczniona na liczniku wydawczym a konkretniej ilość w jakiej temperaturze czy 0°C czyli faktycznej temperatury paliwa czy też 15°C. Z przytoczonego przykładu wynika potencjalna pokusa dla wykonawców do nierzetelnego realizowania dostaw w okresie zimowym przy rozliczaniu ich w temperaturze rzeczywistej.

Mając na uwadze uczciwą konkurencję proponujemy rozwiązanie problemu w następujący sposób. Po pierwsze realizowanie dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy. Wydruk musi zawierać informacje o ilości dostarczonego produktu w temperaturze rzeczywistej oraz jednocześnie ilości w temperaturze 15°C. Wówczas na podstawie wydruku z licznika fakturowaniu podlega ilość zmierzona w temperaturze rzeczywistej co w praktyce w okresach zimowych oznacza mniejszą ilość z dwóch uwidocznionych na tym samym wydruku.

Jeszcze lepszym rozwiązaniem problemu będzie ustalenie w SIWZ rozliczenia w temperaturze 15°C, ponieważ potencjalni wykonawcy nie będą mieć żadnego interesu w uwidacznianiu na liczniku ilości innej niż ilość w temperaturze 15°C gdyż będzie to dla nich nieopłacalne (oczywiście dotyczy to okresów zimowych). Nie ma wówczas problemu z interpretacją ilości litrów wskazanych na liczydle pomiarowym

Zamawiający informuje, że:

 

Ad.1. Minimalna ilość jednorazowej dostawy wynosić będzie:

- do budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych-ok.1000 litrów,

- do budynku administracyjnego Urzędu Gminy– ok. 1000 litrów.

Zamawiający posiada zbiorniki na olej opałowy o pojemności:

- w budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych-1500 litrów,

- w budynku administracyjnym Urzędu Gminy –2000 litrów.

Dostawy do poszczególnych kotłowni nie będą łączone.

 

Ad. 2.Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

Ad. 3. Zamawiający zobowiązuje się, każdorazowo przy dostawie oleju podpisywać niezbędne oświadczenia do celów podatku akcyzowego, na wzorach przygotowanych przez Wykonawcę.

 

Ad. 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie faktyczna ilość dostarczonego oleju w dniu dostawy niezależnie od temperatury wg wskazań licznika litrów.

 

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa:  www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa: Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej
Numer ogłoszenia: 196569 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (grzewczego) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L -1 dla potrzeb administracyjnych budynku Urzędu Gminy oraz budynku zaplecza do obsługi obiektów sportowych w Nawojowej, w następujących ilościach: 1. Budynek zaplecza do obsługi obiektów sportowych w ilości 6000 litrów w terminach: do 31.12.2013 r. - 2500 litrów; do 31.05.2014 r. - 3500 litrów. 2. Budynek administracyjny Urzędu Gminy w Nawojowej w ilości 19000 litrów w terminach: do 31.12.2013 r. - 6000 litrów; do 31.05.2014r. - 13000 litrów. Olej opałowy lekki musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. ciepła zima) nie jest zobowiązany wykupić całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. b siwz. Zamawiający żąda, aby Wykonawca posiadał koncesję na obrót paliwami ciekłymi

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania co najmniej 2 zamówień polegających na dostawie oleju opałowego w ilości nie mniejszej niż 25000 litrów w roku. Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 c siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 d siwz. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje autocysterną dostawczą

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 e siwz. przy czym Wykonawca musi wykazać że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER