Nasza Gmina
Czwartek 20 lutego, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Wynik postępowania: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa oraz Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś Nawojowa

Nawojowa, dnia 24.12.2013 r.

 

IRB.271.21.2013

                                                                                                                     

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa oraz Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa”.

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum tj. Lider konsorcjum: MC kwadrat – studio projektowe, Magdalena Czechowska, ul. Włoska 6/60 30-638 Kraków oraz Partner konsorcjum: GrafIT, Urszula Jamroży Kowalska, ul. Emaus 35F, 30- Kraków

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryterium (100 pkt) i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Razem liczba pkt

1

Lider konsorcjum:

MC kwadrat – studio projektowe,

Magdalena Czechowska

ul. Włoska 6/60

30-638 Kraków

Partner:

GrafIT

Urszula Jamroży Kowalska

ul. Emaus 35F

30-213 Kraków

100

100

2

MGGP S.A.

ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów

56,33

56,33

3

Instytut Rozwoju Miast

ul. Cieszyńska 2

30-015 Kraków

87,42

87,42

 

 

2.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Nawojowa, dnia 03.12.2013 r.

 

Numer sprawy: IRB.271.21.2013

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa oraz Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1)      Prosimy o podanie powierzchni zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2)      Czy podkłady mapowe w skali 1:1000 zostaną przekazane przez Zamawiającego w wersji wektorowej?

 

Zamawiający informuje, że:

Ad 1. Powierzchnia projektowanej zmiany MPZP wynosi około 22 ha.

Ad2. Zamawiający posiada podkłady mapowe do przekazania w wersji „papierowej”

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

1.       Strona internetowa: www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa, dnia 03.12.2013 r.

 

Numer sprawy: IRB.271.21.2013

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa oraz Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieś Nawojowa”.

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w odpowiedzi na zapytanie:

 

Czy zapis w umowie: ,,Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje w szczególności: (…)

5) prace planistyczne w tym:

-prace o charakterze proceduralnym – redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) i innych koniecznych;” – obejmuje również obciążenie wykonawcy kosztami związanymi z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie?

 

Zamawiający informuje, że:

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje również koszty zamieszczania ogłoszeń w prasie.

Otrzymują:

1.       Oferenci, którzy otrzymali materiały SIWZ wg wykazu w aktach sprawy

2.       A/a.

 

Do Wiadomości:

Strona internetowa: www.nawojowa.sacz.pl

 

Nawojowa: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa oraz Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś Nawojowa
Numer ogłoszenia: 256349 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Nawojowa , 313 313, 33-335 Nawojowa, woj. małopolskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nawojowa.sacz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa oraz Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś Nawojowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: I. Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa dla całej gminy. Podstawa opracowania zmiany studium: Uchwała Nr XXXIX/312/13 Rady Gminy Nawojowa z dnia 4 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa na obszarze gminy Nawojowa. Granice opracowania zmiany studium określa załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany. Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa uchwalone zostało Uchwałą Nr XIV/88/99 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 1999r. Rysunek studium wykonany jest na mapie w skali 1:10000. Powierzchnia terenu objęta zmianą studium obejmuje obszar całej gminy o powierzchni 51,13 km2, a objęte nim tereny mają być przeznaczone między innymi pod zabudowę zgodnie ze złożonymi wnioskami, wchodzącymi w skład materiałów do zmiany studium. Zmieniane studium winno określić nowe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego całej gminy Nawojowa z wykorzystaniem ustaleń studium obowiązującego i uwzględnieniem jego nadal aktualnych ustaleń oraz złożonych wniosków. Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje w szczególności: 1 opracowanie projektu zmiany Studium zgodnie z obowiązującymi przepisami 2 opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, 3 opracowanie ekofizjograficzne; 4 wszelkie pozostałe opracowania i dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami; 5 prace planistyczne w tym: - prace o charakterze proceduralnym - redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, pism, wniosków, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem) i innych koniecznych; - prace wstępne, przygotowawcze, analiza wniosków do studium, - prace studialne i projektowe - prezentacja koncepcji, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, - udział we wszystkich prezentacjach projektu studium, w koniecznych posiedzeniach Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Komisjach Rady Gminy jak również w innych posiedzeniach dotyczących przedmiotowej zmiany, - prezentacja projektu studium, - opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach, - dokonanie korekt w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko, na każdym etapie sporządzania studium, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag, - wprowadzenie koniecznych zmian do tekstu i rysunków studium odpowiednio do uwzględnionych uwag, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie studium, - dokonanie podsumowania na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.). - opracowanie ekofizjograficzne; - zorganizowanie wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu studium, prezentacja projektu studium podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu studium, - rozpatrzenie uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko; - wprowadzenie zmian do tekstu studium i planu rysunku projektu studium odpowiednio do uwzględnionych uwag, - powtórzenie czynności związanych z ewentualnym uwzględnieniem uwag, - przygotowanie projektu zmiany studium do uchwalenia, - przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami, - przygotowanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (projekty uchwał wraz z załącznikami należy przedłożyć Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w dwóch formatach: edytowalnym - z rozszerzeniem dowolnego dostępnego edytora tekstu (pożądany format *.doc lub *.docx) i formacie zgodnym z Edytorem Aktów Prawnych XML Legislator (pożądany format *.zipx) - do publikacji w Dzienniku Urzędowym. Do opracowania projektu zmiany studium Gmina udostępni: - obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa, - wnioski do studium, które wpłynęły do Urzędu przed ustawowym terminem naboru wniosków, a także wpłyną w ogłoszonym terminie naboru wniosków, - inne dokumenty znajdujące się w Urzędzie, które będą pomocne przy sporządzaniu zmiany studium. Zmianę studium należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności: - Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r Nr 118, poz. 1233), - Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) - Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.Nr76, poz.489) - Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące prace w ilościach: -4 egz. rysunku studium w skali 1:10 000 w tym 2 w technice barwnej foliowane; -tekst studium 4 egz. -studium w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów ze studium, z zachowanie skali - 2 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna); -opracowanie ekofizjograficzne 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD; -prognoza oddziaływania na środowisko 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD; II. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś Nawojowa Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa w zakresie obejmującym działki nr 157/30, 157/43, 157/42, 157/41, 157/26, 235/7, 235/8, 235/2, 235/5, 235/12, 235/11 położone w Nawojowej z przeznaczeniem na utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nawojowej w sposób dający możliwość prowadzenia na tym obszarze działalności produkcyjnej, magazynowej, spedycyjnej, przetwórczej, rzemieślniczej oraz szeroko pojętych usług dla ludności, publicznych i komercyjnych, z dopuszczeniem lokalizacji jednostek naukowo-badawczych umożliwiających utworzenie parków technologicznych i centrów innowacyjności. W ramach niniejszego zamówienia na wykonawcy spoczywać będzie: -Wykonanie projektu zmiany planu w zakresie wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia. -Zebranie wszelkich materiałów i dokumentów związanych z przedmiotową zmianą planu. -Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko -Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu -Przygotowanie i prowadzenie całości toku postępowania i wszystkich czynności oraz pism i dokumentów wynikających z obowiązującej procedury sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z rozdzielnikami). -Dokonanie podsumowania do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art.55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r Nr 199 poz.1227 ze zm.). - Przygotowanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (projekty uchwał wraz z załącznikami należy przedłożyć Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w dwóch formatach: edytowalnym - z rozszerzeniem dowolnego dostępnego edytora tekstu (pożądany format *.doc lub *.docx) i formacie zgodnym z Edytorem Aktów Prawnych XML Legislator (pożądany format *.zipx) - do publikacji w Dzienniku Urzędowym. -Sporządzenie edycji zmiany planu w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie grafiki wektorowej (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) -Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzić w 4 kompletach. -Wprowadzenie projektu zmiany planu do Edytora Aktów Prawnych XML Legislator dla potrzeb publikacji uchwał w sprawie przedmiotowego planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Zmianę planu należy wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów, w szczególności: - Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r Nr 164, poz. 1587), - Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) - Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej(Dz.U.Nr76, poz.489) - Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia. Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące prace w ilościach: -4 egz. rysunku planu w skali 1:1000, w tym 2 w technice barwnej foliowane -tekst planu 4 egz. -plan w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie grafiki wektorowej (pożądany format *.dwg lub *.dgn) i w formacie grafiki rastrowej (pożądany format *.jpg, *.bmp lub *.png) umożliwiające sprawne sporządzanie wypisów i wyrysów z MPZP, z zachowaniem skali - 2 płyty CD/DVD (część tekstowa i graficzna) -opracowanie ekofizjograficzne 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD -prognoza oddziaływania na środowisko 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD -prognoza skutków finansowych uchwalenia planu 3 egz. w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD Zamawiający udostępni posiadane materiały w postaci: - uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, - obowiązującego planu miejscowego Gminy Nawojowa, - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa - złożonego wniosku w sprawie zmiany planu - podkładów mapowych w skali 1:1000. Prawa autorskie. 1) Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego własność wszelkich praw autorskich do opracowania stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2) Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia następuje bezwarunkowo, na czas nieokreślony w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie i nie może ono podlegać żadnym ograniczeniom i obciążeniom.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 2 500 zł (słownie; dwa tysiące pięćset zł 00/100) do dnia 06.12.2013 r. do godz. 09:00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Nawojowej nr konta: 06 8810 0007 9001 0000 0013 0005. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji (wadium) należy złożyć: na dzienniku podawczym pokój nr 33 najpóźniej w terminie do 06.12.2013 r. do godz. 09:00, w oddzielnym opakowaniu i oznaczyć wadium do przetargu nr IRB.271.21.2013. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie ( art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.). Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna udokumentowanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonanie zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (1 zamówienie dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego oraz 1 zamówienie dotyczące opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Na potwierdzenie warunku Wykonawca złoży dokumenty wymienione w pkt VI.1.1 b siwz

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności Zamawiający oceni na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1.1. a siwz

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający ocenia na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w pkt VI.1.1 c-d siwz. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usługi objętej umową przez osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia urbanistyczne oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający uzna na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w pkt VI 1.1 a siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty, zgodny z treści ze wzorem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej siwz, - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie. - wraz z ofertą winny być złożone oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt VI siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną możliwość zmiany terminu wykonania zadania wyłącznie w przypadku niemożliwego do przewidzenia w chwili zawierania umowy przedłużenia się procedur i postępowań administracyjnych wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nawojowa.sacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Nawojowa 33-335 Nawojowa 313.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Anety, Lehca, Leona

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER