Nasza Gmina
Niedziela 15 września, 2019
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Gospodarka/Przetargi

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Widokowej w Nawojowej

Ogłoszenie nr 595463-N-2019 z dnia 2019-09-10 r.
 

Gmina Nawojowa: Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Widokowej w Nawojowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy oświetlenia ulicznego ulicy Widokowej w Nawojowej

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Montaż i stawianie 8 nowych słupów wraz wysięgnikami i oprawami do lamp ledowych pojedynczych;
 2. Montaż 4 nowych wysięgników i opraw do lamp ledowych pojedynczych na istniejących słupach;
 3. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2 x 25 mm2;
 4. Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego wraz z sprawdzeniem i pomiarem skuteczności zerowania, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, pomiar rezystencji uziemienia;
 5. Wykonanie robót ziemnych: wykopy pod słupy i uziomy;
 6. Prace wykończeniowe.
 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także:

 

 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;
 2. pełna obsługa geodezyjna budowy wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w trzech kompletach w skali 1:500 oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego umową;
 3. dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru wykonanych prac przez zarządcę sieci energetycznej oraz mapy powykonawczej;
 4. załatwienie wszelkich spraw związanych z odbiorem wykonanych prac przez Zakład Energetyczny i umową o włączenie oświetlenia do sieci energetycznej oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów do zgłoszenia zakończenia inwestycji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

 

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 15 grudnia 2019r.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Albina, Lolity, Ronalda

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER