Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji

Treść

IRB.271.15.2020                                                          Nawojowa, dnia 31.08.2020 r.      

                        

                                                                                                                 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez: Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk 33-336 Łabowa 197.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 3 oferty, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

ULTIMUS Rafał Michalik

ul. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

42,48

40

82,48

2

F.U.H. WITEX Józef Witek

Siołkowa 437

33-330 Grybów

46,31

40

86,31

3

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

60

40

100

 

 

Numer sprawy: IRB.271.15.2020                                               Nawojowa, dnia 18.08.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 18.08.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 490 000,00 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji (miesięcy)

1

ULTIMUS Rafał Michalik

ul. Jagiellońska 21/3

33-300 Nowy Sącz

713 704,41

72

2

F.U.H. WITEX Józef Witek

Siołkowa 437

33-330 Grybów

654 638,52

72

3

Zakład Inwestycji Budowlanych Sylwester Główczyk

33-336 Łabowa 197

505 321,00

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  20.11.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.15.2020                                                                Nawojowa 03.08.2020 r.

 

Budowa budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji.

 

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Budowy budynku wielofunkcyjnego w Nawojowej - Etap II Centrum Kultury i siedziba Policji – Przebudowa wraz z rozbudową szkoły podstawowej na Centrum Kultury w Nawojowej.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki brukowej betonowej.

a)  Roboty przygotowawcze;

 1. Roboty ziemne;
 2. Ułożenie krawężników i obrzeży;
 3. Wykonanie podbudowy z kruszywa – warstwa dolna i górna.
 1. Wykonanie instalacji elektrycznych w Centrum Kultury i siedzibie Policji.
 2. Roboty budowlane - tynki wewnętrzne.

 

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także
 1. odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 20 listopada 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik