Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Remont zjazdu publicznego z DK nr 75 w km 75+430 (strona prawa) na działkę ewidencyjną nr 78 wraz z remontem drogi dojazdowej na działkę ewidencyjną nr 78 (Szkoła Podstawowa) w miejscowości Frycowa

Treść

IRB.271.18.2020                                                                  Nawojowa, dnia 13.11.2020 r.   

                           

                                                                                                                     

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn. „Remont zjazdu publicznego z DK nr 75 w km 75+430 (strona prawa) na działkę ewidencyjną nr 78 wraz z remontem drogi dojazdowej na działkę ewidencyjną nr 78 (Szkoła Podstawowa) w miejscowości Frycowa”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że:

- w przedmiotowym postępowaniu przetargowym za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez: Zakład Budowlano-Drogowy BUD-DROG Zdzisław Haraf ul. B. Prusa 24a 33-300 Nowy Sącz.

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 1 ofertę, nie odrzucono żadnej oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium okres  rękojmi i gwarancji

Razem

 

1

Zakład Budowlano-Drogowy

BUD-DROG Zdzisław Haraf

ul. B. Prusa 24a

33-300 Nowy Sącz

60

40

100

 

 

 

 

   

Numer sprawy: IRB.271.18.2020                                           Nawojowa, dnia 28.10.2020 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Remont zjazdu publicznego z DK nr 75 w km 75+430 (strona prawa) na działkę ewidencyjną nr 78 wraz z remontem drogi dojazdowej na działkę ewidencyjną nr 78 (Szkoła Podstawowa) w miejscowości Frycowa

 

Działając na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje informacje następującej treści:

Termin składania ofert upłynął 28.10.2020r. o godz. 09:00.

 1. Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 43 527,10 zł
 2. Do upływu terminu składa ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena zł brutto

Okres rękojmi i gwarancji (miesięcy)

1

Zakład Budowlano-Drogowy

BUD-DROG Zdzisław Haraf

ul. B. Prusa 24a

33-300 Nowy Sącz

53 500,03

72

 

 

Termin wykonania zamówienia: do  15.12.2020 r.

            Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), każdy wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Otrzymują:

 1. Strona internetowa:  www.nawojowa.pl

IRB.271.18.2020                                                                Nawojowa 13.10.2020r.

 

 „Remont zjazdu publicznego z DK nr 75 w km 75+430 (strona prawa) na działkę ewidencyjną nr 78 wraz z remontem drogi dojazdowej na działkę ewidencyjną nr 78 (Szkoła Podstawowa) w miejscowości Frycowa”.

 

 

I.Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Nawojowa

ul. Ogrodowa 2

33 – 335 Nawojowa

tel. 18 445 70 67, faks 18 445 70 10

www.nawojowa.pl; e – mail: wojt@nawojowa.pl,

II.Tryb udzielenie zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U z 2019r., poz. 1843). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących Remontu zjazdu publicznego z DK nr 75 w km 75+430 (strona prawa) na działkę ewidencyjną nr 78 wraz z remontem drogi dojazdowej na działkę ewidencyjną nr 78 (Szkoła Podstawowa) w miejscowości Frycowa.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

 1. Wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych w tym:

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót,

- wykonanie i utrzymanie oznakowania w czasie prowadzenia robót,

- rozebranie ogrodzenia i bramy wjazdowej,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej z odwozem,

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych z odwozem gruzu.

b) Wykonanie robót ziemnych;

c) Zabezpieczenie skarp i montaż ogrodzenia oraz bramy wjazdowej;

d) Wykonanie robót nawierzchniowych – nawierzchnia mineralno-bitumiczna;

e) Roboty wykończeniowe.

 1. Na wykonawcy spoczywać będzie także odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;

 

 1. Zamówienie zostało szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji projektowej, stanowiących załącznik nr 15 do SIWZ.

Użyte w Przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej nazwy handlowe lub symbole stosowane przez producentów są danymi przykładowymi. Zamawiający wymaga, aby wykonawcy uczestniczący w bieżącym postępowaniu kierowali się tymi danymi jedynie, jako wskazówkami, co do parametrów technicznych i jakościowych oraz dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych tj. o parametrach nie gorszych niż wskazane.

 1. Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagań stawianym materiałom budowlanym.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy fachowej i zasad technicznych.
 4. Na wykonany przedmiot zamówienia, wykonawca udziela rękojmi na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.
 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000–7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych : roboty ziemne;                     

45233140-2  Roboty drogowe

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.

IV.Termin wykonania zamówienia.

Do dnia 15 grudnia 2020r.

 • Umieszczony
 • Zakończony
 • Status przetargu
  nowy
 • Umieścił
  Wojciech Kowalik

Pliki do pobrania

SIWZ.docx 91.67 KB
Przedmiar_rob├│t.pdf 222.41 KB
1.PZT.pdf 866.31 KB
2.Podłużny.pdf 514.8 KB
3.Typowe.pdf 456.44 KB
stwiorb.pdf 5003.73 KB
1271881