Nasza Gmina
Czwartek 2 kwietnia, 2020
A A A
  • 5
  • 2
  • 1

Urząd Gminy Nawojowa 2019

Modernizacja kotłowni poprzez zakup i montaż rezerwowego kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie Środa, 14 sierpnia 2019

IRB.2511.7.2019                                                                  Nawojowa, dnia 27.08.2019 r.                               

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. Modernizacja kotłowni poprzez zakup i montaż rezerwowego kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie

 

 

 

Wójt Gminy Nawojowa zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez firmę: ELEKTRIS Technika Grzewcza i Klimatyzacyjna Marek Zwoliński ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz.

 

Uzasadnienie:

Oferta złożona przez w/w Oferenta, uznana za ważną, otrzymała najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria i Zamawiający ją wybrał, jako najkorzystniejszą.

 

- w prowadzonym postępowaniu przetragowym złożono 2 oferty;

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty zł brutto

1

Zakład Instalacji i Urządzeń Gazowych C.O. WOD-KAN Józef Saczka

Trzycierz 103

33-322 Korzenna

46,26

51 660,00

2

ELEKTRIS

Technika Grzewcza i Klimatyzacyjna

Marek Zwoliński

ul. Magazynowa 7

33-300 Nowy Sącz

100,00

23 900,00

 

 

IRB.2511.7.2019                                                                                   

Nawojowa, dn. 14.08.2019 r.

 

                                        Wójt Gminy Nawojowa zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: Modernizacja kotłowni poprzez zakup i montaż rezerwowego kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninie”.

 

Zakres zadania obejmuje:

 

- zakup i dostawa kotła c.o. i c.w.u. na olej opałowy, wraz z montażem w pomieszczeniu kotłowni szkolnej oraz połączeniem z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi z zapewnieniem prawidłowej współpracy nowego urządzenia z istniejącym kotłem, uzbrojeniem i instalacją grzewczą

 

- pożądana moc kotła w przedziale 70-90 kW

 

- wykonanie i zabudowa wspólnego czopucha dla instalacji spalinowej z obydwu kotłów

 

- sprawdzenie drożności instalacji nawiewnej spalinowej i wentylacyjnej ze sprawdzeniem ciągu oraz udrożnieniem w przypadku zaistnienia takich potrzeb

 

- zgromadzenie i przekazanie zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej ze strony właściwych organów odpowiednio do rodzaju i charakteru montowanego urządzenia, z kompletem protokołów, atestów, certyfikatów, instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej

 

- dokonanie rozruchu technologicznego kotła i instalacji grzewczej po zamontowaniu nowego urządzenia w powiązaniu ze wszystkimi integralnymi instalacjami wewnętrznymi i osprzętem

 

- przeprowadzenie instruktażu w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń kotłowych, pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora placówki oświatowej

 

Proszę o wyliczenie kosztu wykonania całości zadania.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku do godz. 09:30 z napisem:

 

Oferta na: ,,Modernizację kotłowni poprzez zakup i montaż rezerwowego kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Bączej-Kuninieoraz z dopiskiem ,,Nie otwierać przed 26 sierpnia 2019 r do godz. 09:40”

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie lub innej niż wskazana formie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert dnia 26 sierpnia 2019 roku o godz. 09:40

 

Oferta powinna zawierać:

  1. wyliczoną cenę brutto za wykonanie całości zadania wraz z materiałami wykonawcy.
  2. Oświadczenie, że osoba/y/ kierująca/e/ robotami posiadać będą odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych. 

Termin wykonania zadania – do 10.10.2019 roku. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie i rozliczenie zadania. 

 

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

Gwarancja – 36 miesięcy

 

Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem dostawy i montażu kotła oraz wykonania całości prac po uprzednim porozumieniu się z dyrektorem szkoły – tel. 18 445 74 59.

Otrzymują:

  1. Strona internetowa www.nawojowa.pl;
  2. A/a.

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER