Przejdź do treści
Nawojowa 1
Nawojowa 2
Nawojowa 3
Przejdź do stopki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nawojowa

Czyste Powietrze

Treść

Informujemy, że Gmina Nawojowa przygotowuje: Aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nawojowa.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Zawiera on pełną charakterystykę w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Jest to dokument, określający w założonym okresie, potrzeby energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.

Posiadanie przez Gminę Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest wymagane art. 19 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nawojowa jest dokumentem strategicznym obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny gminy i poprzez zaprogramowane działania przyczyni się do osiągnięcia celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych.

PGN jest dokumentem pozwalającym o staranie się pozyskania dofinansowania unijnego
w konkursach ogłaszanych między innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego.

Wykonanie dokumentów jest finansowane ze środków własnych Gminy. Wykonawcą opracowania dokumentów jest firma Doradztwo Ekoenergetyczne mgr inż. Michał Wierzbicki.

1143857