Nasza Gmina
Środa 3 czerwca, 2020
A A A
 • 5
 • 2
 • 1

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

WNIOSKI STYPENDIALNE

Do 15 września – osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nawojowa. Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej oraz od 26 sierpnia w Zespole Obsługi Edukacji w Nawojowej, ul. Parkowa 1, 33-335 Nawojowa,  w pokoju nr 1. ( Budynek Szkoły Podstawowej w Nawojowej).

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień/2019)

nie może przekroczyć 528,00 zł.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

 1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:    

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (za miesiąc sierpień/2019);
 • kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 • kopia składki KRUS za III kwartał;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej;
 • W przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;
 • kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów na rzecz osób w  rodzinie( kopia wyroku sadowego zasądzająca alimenty);
 • w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny- zaświadczenie o wystawione przez szkołę potwierdzające uczęszczanie do szkoły;
 • w przypadku studiujących członków rodziny- zaświadczenie wystawione przez uczelnię;
 • ksero nakazu płatniczego.

Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego w Zespole Obsługi Edukacji w Nawojowej, ul. Parkowa 1, 33-335 Nawojowa,  w pokoju nr 1, (Budynek Szkoły Podstawowej w Nawojowej)

ZAŁĄCZNIKI

imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Pogoda

DZISIAJ
4°C
11 km/h
75%

Urząd Gminy

Wydarzenia

NEWSLETTER